[1]
บุญยะลีพรรณส., แสงสุวรรณเ., นิลวรางกูรเ., กลั่นกลิ่นอ., แสนไชยสุริยาภ., แพรขาวพ., คาชัยอ., ไชยสิทธิ์ย., คุ้มกลางว., สุภามาส., พลพุทธาล., นิยมนาอ., ศิริพาณิชย์ศกุนต์ก. และ กออิสรานุภาพน. 2017. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 7, 2 (ก.ค. 2017), 55-64.