[1]
มอญขันธ์ณ., เจริญธัญรักษ์เ., เขียวอยู่จ. และ แถวโนนงิ้วเ. 2017. ผลการให้ความรู้และปฏิบัติในการควบคุมป้องกันลูกน้ายุงลาย และอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ต้าบลบ้านเลื่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 7, 2 (ก.ค. 2017), 6-13.