[1]
กิจธีระวุฒิวงษ์ น. และ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ. 2017. การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 7, 2 (ก.ค. 2017), 1–5.