[1]
จันทร์สุข น., รอดพรม เ. และ จันทร์สุข ช. 2017. การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 7, 3 (ก.ค. 2017), 45–50.