[1]
เทพเทียนบ., ศรีวณิชชากรส., ศุภลักษณ์ศึกษากรพ. และ ประคองสายภ. 2017. อุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไป. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 7, 3 (ก.ค. 2017), 34-44.