[1]
ตระกูลทวีสุข พ., สกุลคู พ., ไกรสร ภ. และ ชาญวิรัตน์ ก. 2017. ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 1 (ก.ค. 2017), 1–4.