[1]
อารยางกูร ก. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. 2017. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 2 (ก.ค. 2017), 54–59.