[1]
ทัศศรี จ. และ จมูศรี ส. 2017. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 2 (ก.ค. 2017), 20–26.