[1]
สิทธิหล่อ ส. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. 2017. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 2 (ก.ค. 2017), 10–19.