[1]
บุญโญ ภ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 3 (ก.ค. 2017), 45–53.