[1]
พันธุอามาตย์ จ., แสนไชยสุริยา ภ. และ จิระพรกุล ช. 2017. การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8, 4 (ก.ค. 2017), 14–21.