[1]
พันธุอามาตย์จ., แสนไชยสุริยาภ. และ จิระพรกุลช. 2017. การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 8, 4 (ก.ค. 2017), 14-21.