[1]
สมพานทบานสุขก., แสนไชยสุริยาก., วิดามาลีว. และ แสนไชยสุริยาภ. 2017. การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 2 (ก.ค. 2017), 46-52.