[1]
ถ่างกระโทกป., ชาวแขกส., มงคลดีพ., พิณรัตน์พ. และ พวงเพชรเ. 2017. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 3-4 (ก.ค. 2017), 71-78.