[1]
ภูวชินพงศ์ ร.ภ., โล่วิรกรณ์ ส. และ อุตตมะเวทิน พ. 2018. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 3 (เม.ย. 2018), 23–31.