[1]
วรราชว. และ นาถะพินธุก. 2018. ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 4, 3 (เม.ย. 2018), 1-10.