[1]
แสงเพชร จ. และ นาถะพินธุ ก. 2018. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4, 3 (เม.ย. 2018), 87–96.