[1]
ดำดีป., สมณะราชบัณฑิตเ. และ ดวงสงค์ร. 2018. ผลของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทั. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 4, 1 (เม.ย. 2018), 37-46.