[1]
เอกสันติธ. 2018. เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 3 (เม.ย. 2018), 93-100.