[1]
ฉิมพาลี ส., พิชัยณรงค์ ณ. และ สีตกลิน พ. 2018. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3, 3 (เม.ย. 2018), 83–92.