[1]
ฉิมพาลีส., พิชัยณรงค์ณ. และ สีตกลินพ. 2018. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 3 (เม.ย. 2018), 83-92.