[1]
เสนาทิพย์ศ. และ คงทองว. 2018. คุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 3 (เม.ย. 2018), 75-82.