[1]
รัตนทิพย์ ศ., โล่วิรกรณ์ ส. และ เกียรติสยมภู ส. 2018. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3, 3 (เม.ย. 2018), 57–64.