[1]
ชายเกลี้ยงส., ศุกรเวทย์ศิริพ. และ มุกตะพันธ์เ. 2018. การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 3, 1 (เม.ย. 2018), 1-10.