[1]
รัตนารักษ์ อ., อินทรพินทุวัฒน์ ม., วังแสน ก. และ สกุลคู พ. 2018. สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 1 (เม.ย. 2018), 1–10.