[1]
ขัดธะสีมา น. และ กิจธีระวุฒิวงษ์ น. 2018. การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9, 1 (เม.ย. 2018), 48–56.