[1]
มหาวีรวัฒน์อ., อมรสินอ., ตงศิริศ., ชาวดรว., ปัดถามังช. และ ขันธพัฒน์ร. 2018. การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 1 (เม.ย. 2018), 15-20.