[1]
ศิลปานันทกุลส., สินไชยพ., วัฒนสมบูรณ์พ. และ ตันตระการอาภาไ. 2018. ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 1 (เม.ย. 2018), 7-11.