[1]
มะโนวรว., อินทร์ม่วงย. และ อินทร์ม่วงอ. 2018. การประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 1 (เม.ย. 2018), 181-190.