[1]
โพธิ์ขีิ. 2018. การป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับในงานเชื่อมแก๊ส. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 1 (เม.ย. 2018), 1-10.