[1]
เศรษฐีธรรมด., นาถะพินธุก., นามแก้วจ. และ จันทราภ. 2018. สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 2 (เม.ย. 2018), 154-159.