[1]
จมูศรี ส. และ วงศ์พนารักษ์ น. 2018. ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6, 2 (เม.ย. 2018), 146–153.