[1]
คงทองพ., พลบำรุงส., เซี่ยงใช่ส., ดวงกุณาข., ชายพระอินทร์ฐ. และ วงษ์กลางว. 2018. การเลือกใช้นวัตกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 5, 2 (เม.ย. 2018), 75 - 82.