[1]
กาสีวงศ์ว., คงธนชโยส. และ เฉนียงส. 2018. การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 5, 2 (เม.ย. 2018), 65 - 74.