[1]
ลากวงษ์ ป. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. 2018. คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5, 2 (เม.ย. 2018), 55–64.