[1]
ภิราล้ำ บ., ศุกรเวทย์ศิริ พ. และ ประภาศิริ ป. 2018. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5, 2 (เม.ย. 2018), 45–54.