[1]
ภิราล้ำบ., ศุกรเวทย์ศิริพ. และ ประภาศิริป. 2018. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 5, 2 (เม.ย. 2018), 45 - 54.