[1]
คงนุรัตน์เ. และ บุญยะลีพรรณส. 2018. พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีใน กระแสเลือดระหว่าง 51-1,000 copies/ml ในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 3 (เม.ย. 2018), 140-147.