บทบรรณาธิการ (Editor Note)

  • พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-03-20
การอ้างอิงบทความ
สารการพ. (2020). บทบรรณาธิการ (Editor Note). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240722
ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>