กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนแดงใหญ่ ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล