กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างโดยการตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ตําบลสงเปลือย อําเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF