1.
ใจรังกาส, พุธวัฒนะพ, วงศ์วทัญญูศ. The Effect of Music on The Sleep Quality in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy. KJN [Internet]. 2018Jun.30 [cited 2020Jun.6];25(1):123-40. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/131915