Return to Article Details ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด การสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ์การคลอด ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด* Effect of the Use of Primary Nursing Model That Integrates Social Support Concept on Birth Experience Perceived by Women during De Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy