ตั้งนพรัตน์กุล ม. . ., เกษแก้ว พ. . ., และ บุญอรัญ อ. “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รับบริการในห้องฉุกเฉิน : โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 299-07, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269565.