ทัพโพธิ์ ส., เหมวัฒน์ ร. . ., และ แนบโนนสูง ว. . . “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”. 2024. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 287-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269563.