นิลพันธุ์ พ. . ., ทิดจันทึก อ. ., สายเชื้อ จ. ., และ ตันนุกูล ภ. . “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ร่วมกับการใช้สื่อเพลงต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 15-24, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269332.