ไชยวงค์ อ. . “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 481-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268913.