อาชาสันติสุข . ก. . . “รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน”. 2024. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 298-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268535.