มลาไสย์ ป. . ., ขามอาราม จ. . ., และ กุสุมาลย์ ธ. . “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้รายบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามการรับรู้ของมารดาในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย”. 2024. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, น. 248-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268486.