ทนงยิ่ง จ. ., อุปแก้ว ร., และ สุขบาล ด. . “การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลธวัชบุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, น. 197-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268348.